دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر عباس قوطاسلو
مسئول دایره امتحانات
دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون

شرح وظائف مسئول دایره امتحانات
 • پیگیری و نظارت بر ویرایش برنامه زمانبندی شده امتحانات پایان ترم طبق تقویم آموزشی دانشگاه و نظرخواهی از گروههای آموزشی
 • پیگیری و تدوین برنامه امتحانات قبل از انتخاب واحد هر نیمسال و قراردادن آن در وب سایت دانشکده پس از قطعی شدن برنامه
 • نظارت بر عملکرد کارشناسان و عوامل اجرایی دایره امتحانات و تعیین مسئولیت و وظایف آنان
 • ابلاغ برنامه امتحانی به گروههای آموزشی داخل و خارج دانشکده حداکثر دو هفته قبل از پایان ترم با امضاء معاونت آموزشی دانشکده
 • ابلاغ برنامه امتحانات هریک از اعضای هیئت علمی و مدرسین حداکثر دو هفته قبل از پایان ترم با تعیین محل و زمان برگزاری امتحان
 • تعیین قوانین و مقرارت برگزاری امتحانات و اطلاع رسانی به تمامی گروههای آموزشی و اساتید
 • تعیین مراقبین جلسات امتحانی و وظایف آنان و ابلاغ به آنها قبل از شروع امتحانات
 • تدوین مقررات و قوانین امتحانات جهت اطلاع به دانشجویان و نصب در محل برگزاری امتحانات
 • نظارت بر محل برگزاری امتحانات و اطمینان از مناسب بودن شرایط فضای فیزیکی برگزاری امتحانات
 • نظارت بر عملکرد مراقبین جلسات امتحانی و اطمینان از سلامت برگزاری امتحانات
 • رتق و فتق امور و اتفاقات غیر قابل پیش بینی در زمان برگزاری امتحانات
 • رسیدگی به تخلفات احتمالی در زمان برگزاری امتحانات طبق آئین نامه مربوط
 • تهیه گزارش عملکرد دایره امتحانات در پایان هر نیمسال و تقدیم آن به مقام مافوق
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب