دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر زهرا میدانی
معاون پژوهشی
دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

شرح وظائف معاون پژوهشی
  • تدوین، اجرا و پیگیری برنامه عملیاتی سالیانه حوزه معاونت پژوهشی در راستای برنامه استراتژیک دانشکده
  • استقرار استانداردها و سنجه‌های اعتباربخشی محور پژوهش بررسی، اطلاع رسانی و پیگیری بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های پژوهشی
  • ترغیب انجام پژوهشهای بین گروهی، بین رشته‌ای، ملی یا فراملی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت هماهنگی این گونه پژوهش‌‌ها
  • پیگیری و تسهیل روند اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پایان نامه‌های پژوهشی
  • پیگیری ارائه نتایج پژوهش­‌های پایان یافته به موسسات ذیربط جهت کاربرد آن در عرصه‌های مختلف علمی و عملی
  • تنظیم گزارش سالیانه فعالیت­‌های پژوهشی دانشکده
  • تعیین و معرفی پژوهشگران برتر دانشکده به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
  • پایش، ارزیابی و ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی و بازخورد آن
  • بررسی و تایید آمار و اطلاعات تهیه شده در حوزه پژوهش و ارائه آن به مراجع ذیربط
  • شرکت فعال در شوراها، جلسات و کمیته‌های مختلف پژوهشی در سطح دانشکده، دانشگاه و وزارت متبوع (حسب مورد)
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب