دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

سرفصل دروس پایه و اختصاصی مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت

(برای مشاهده سرفصل دروس روی سرفصل مورد نظر کلیک کنید)

جدول 1-  دروس پایه برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته فناوری اطلاعات سلامت

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعت درسی

پیش نیاز/هم نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

01

فیزیولوژی

3

3

-

51

-

51

-

02

آناتومی

2

1/5

0/5

26

17

43

-

03

آشنایی با عوامل بیماریزا                      

2

2

-

34

-

34

-

04

داروشناسی

2

2

-

34

-

34

-

05

ریاضیات پایه

2

2

-

34

-

34

-

06

آمار حیاتی مقدماتی

2

2

-

34

-

34

پیش­نیاز: ریاضیات پایه (کد 05)

07

مبانی اپیدمیولوژی

2

2

-

34

-

34

-

08

مبانی کامپیوتر

1

0/5 0/5

9

17

26

-

09

آزمایشگاه مبانی کامپیوتر

1

-

1

-

34

34

هم­نیاز: مبانی کامپیوتر (کد 08)

10

روش تحقیق

2

1/5

0/5

26

17

43

پیش­نیاز: آمار حیاتی استنباطی (کد 18)

11

اصول مدیریت

2

2

-

34

-

34

-

جمع

21

18/5

2/5

 

 

 

 

 

جدول 2- دروس تخصصی برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته فناوری اطلاعات سلامت

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعت درسی

پیش نیاز/ هم نیاز

جمع

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

12

اصطلاحات پزشکی 1

2

2

-

34

-

34

-

13

اصطلاحات پزشکی 2

2

2

-

34

-

34

پیش­نیاز: اصطلاحات پزشکی 1 (کد 12)

14

بیماری شناسی 1

2

2

-

34

-

34

پیش­نیاز: آناتومی (کد 02)، فیزیولوژی (کد 01) و اصطلاحات پزشکی 1 (کد 12)

15

بیماری شناسی 2

2

2

-

34

-

34

پیش­نیاز: بیماری شناسی1 (کد 14)

16

بیماری شناسی 3

2

2

-

34

-

34

پیش­نیاز: بیماری شناسی1 (کد 14)

17

اقدامات‌ جراحی، خدمات تشخیصی، درمانی و ملزومات مصرفی پزشکی

2

2

-

34

-

34

پیش­نیاز: بیماری شناسی 3 (کد 16)

18

آمار حیاتی استنباطی

2

1/5

0/5

26

17

43

پیش­نیاز: آمار حیاتی مقدماتی (کد 06)

19

زبان  اختصاصی HIT

3

3

-

51

-

51

پیش­نیاز: زبان انگلیسی عمومی

20

زبان اختصاصی HIM

3

3

-

51

-

51

پیش­نیاز: زبان اختصاصیHIT(کد 19)

21

شاخص­ها و تحلیل داده­‌های سلامت

2

2

-

34

-

34

پیش­نیاز: آمار حیاتی استنباطی (کد 18)

22

مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت

2

2

-

34

-

34

پیش­نیاز: ریاضیات پایه (کد 05)

23

مدیریت بهبود عملکرد در مراکز بهداشتی درمانی

2

2

-

34

-

34

پیش­نیاز: اصول مدیریت (کد 11)

24

رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه بیمارستانی

2

1

1

17

34

51

پیش­نیاز: بیماری شناسی1 (کد 14)، بیماری شناسی2 (کد 15)، بیماری شناسی3 (کد 16)، اصطلاحات پزشکی2 (کد 13)، اقدامات جراحی، خدمات تشخیصی، درمانی و ملزومات مصرفی پزشکی (کد 17)، داروشناسی (کد 04)

25

رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه سرپایی و پاراکلینیک

2

1

1

17

34

51

پیش­نیاز: بیماری‌شناسی1 (کد14)، بیماری‌شناسی2 (کد15)، بیماری شناسی3 (کد16)، اصطلاحات‌پزشکی2 (کد 13)، اقدامات جراحی، خدمات تشخیصی، درمانی و ملزومات مصرفی پزشکی (کد 17)، داروشناسی (کد 04)

26

نحوه نظارت و بازرسی از مراکز درمانی

1

0/5

0/5

9

17

26

پیش­نیاز: داروشناسی (کد 04)، رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه بیمارستانی (کد 24)، رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه سرپایی و پاراکلینیک (کد 25)

27

مدیریت اطلاعات سلامت 1

2

2

-

34

-

34

-

28

مدیریت اطلاعات سلامت 2

2

2

-

34

-

34

پیش­نیاز: مدیریت اطلاعات سلامت 1 (کد 27)

29

کدگذاری بیماری­ها 1

2

1/5

0/5

26

17

43

پیش­نیاز: بیماری شناسی1 (کد 14)

30

کدگذاری بیماری­ها 2

2

1

1

17

34

51

پیش­نیاز: کدگذاری بیماری­ها1 (کد 29)

31

کدگذاری بیماری­ها 3

2

1/5

0/5

26

17

43

پیش­نیاز: کدگذاری بیماری­ها2 (کد 30)

32

کدگذاری اقدامات پزشکی

1

0/5

0/5

9

17

26

پیش­نیاز: کدگذاری بیماری­ها1 (کد 29)، اقدامات جراحی، خدمات تشخیصی، درمانی و ملزومات مصرفی پزشکی (کد 17)

33

طبقه بندی­های بین­المللی تخصصی

2

1

1

17

34

51

پیش­نیاز: کدگذاری بیماری­ها 3 (کد 31)

34

کدگذاری مرگ و میر

2

1/5

0/5

26

17

43

پیش­نیاز: کدگذاری بیماری­ها  3 (کد 31)

35

آشنایی با برنامه ­های کاربردی

1

0/5

0/5

9

17

26

پیش­نیاز: مبانی کامپیوتر (کد 08)، آزمایشگاه مبانی کامپیوتر (کد 09)

36

آزمایشگاه برنامه­ های کاربردی

1

-

1

-

34

34

هم­نیاز: آشنایی با برنامه ­های کاربردی(کد 35)   

37

برنامه نویسی مقدماتی

1/5

1

0/5

17

17

34

پیش­نیاز: ریاضیات پایه (کد 05)

38

آزمایشگاه برنامه نویسی مقدماتی

0/5

-

0/5

-

17

17

هم­نیاز: برنامه نویسی مقدماتی(کد 37)

39

ساختمان داده­ ها

2

2

-

34

-

34

پیش­نیاز: ریاضیات پایه (کد 05)، مبانی کامپیوتر (کد 08)

40

برنامه‌نویسی پیشرفته

1/5

1

0/5

17

17

34

پیش­نیاز: ساختمان داده ­ها (کد 39)

41

آزمایشگاه برنامه نویسی پیشرفته

0/5

-

0/5

-

17

17

هم­نیاز: برنامه نویسی پیشرفته (کد 40)

42

شبکه­ های کامپیوتری

1/5

1

0/5

17

17

34

پیش­نیاز: مبانی کامپیوتر (کد 08)

43

آزمایشگاه شبکه­ های کامپیوتری

0/5

-

0/5

-

17

17

هم­نیاز: شبکه ­های کامپیوتری (کد 42)

44

پایگاه داده­ ها

1/5

1

0/5

17

17

34

پیش­نیاز: برنامه نویسی پیشرفته (کد 40)

45

آزمایشگاه پایگاه داده­ ها

0/5

-

0/5

-

17

17

هم­نیاز: پایگاه داده­ ها (کد 44)

46

سیستم­های اطلاعات سلامت

2

2

-

34

-

34

پیش­نیاز: مدیریت اطلاعات سلامت1 (کد 27)

47

مدیریت سیستم­های اطلاعات سلامت

2

2

-

34

-

34

پیش­نیاز: سیستم­های اطلاعات سلامت (کد 46)

48

کاربرد سیستم­های اطلاعات سلامت

2

2

-

34

-

34

پیش­نیاز: مدیریت سیستم­های اطلاعات سلامت (کد 47)

49

آزمایشگاه کاربرد سیستم­های اطلاعات سلامت

1

-

1

-

34

34

هم­­نیاز: کاربرد سیستم­های اطلاعات سلامت (کد 48)

50

تحلیل و نمایش داده ­های سلامت

1/5

1

0/5

17

17

34

پیش­نیاز: آمار حیاتی مقدماتی (کد 06)

51

آزمایشگاه تحلیل و نمایش داده‌­های سلامت

0/5

-

0/5

-

17

17

هم­نیاز: تحلیل و نمایش داده­ های سلامت (کد 50)

52

پروژه تحقیق

2

-

2

-

68

68

پیش نیاز: روش تحقیق (کد 10)

جمع

69

52/5

16/5

 

 

 

 

 

جدول 3- دروس کارآموزی در عرصه برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته فناوری اطلاعات سلامت

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

53

کارآموزی مدیریت اطلاعات سلامت 1و2

2

102

هم­نیاز: مدیریت اطلاعات سلامت 2 (کد 28) یا قبل از کارآموزی در عرصه

54

کارآموزی شاخص­ها و تحلیل داده‌­های سلامت

1

51

هم­نیاز: شاخص­ها و تحلیل داده­های سلامت (کد 21) یا قبل از کارآموزی در عرصه

55

کارآموزی کدگذاری

1

51

پیش­نیاز: کدگذاری اقدامات پزشکی (کد 32)

هم نیاز: کدگذاری بیماری­ها 2 (کد 30) یا قبل از کارآموزی در عرصه

56

 کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت

1

51

پیش­نیاز: کاربرد سیستم­های اطلاعات سلامت (کد 48) و قبل از کارآموزی در عرصه

57

کارآموزی کدگذاری مرگ و میر

1

51

هم­نیاز: کدگذاری مرگ و میر (کد 34) یا قبل از کارآموزی در عرصه

58

کارآموزی در عرصه 1

5

255

پیش­نیاز: کلیه دروس

59

کارآموزی در عرصه 2

5

255

پیش­نیاز: کلیه دروس

جمع

16

816

 

 

دریافت فایل سرفصل دروس پایه و اختصاصی مقطع کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب